Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

UBND xã Đường Thượng

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ ĐƯỜNG THƯỢNG

25/07/2016 14:48

Họ và tên: Nguyễn Đức Tuyên

Chức vụ: Bí thư đảng ủy

Số điện thoại: 0914876978

Hòm thư: ndtuyen.xduongthuong@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Tạ Quang Bắc

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0915765642

Hòm thư: tqbac.xduongthuong@hagiang.gov.vn