Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
06/08/2021 HƯỚNG DẪN Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
16/06/2021 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Yên Minh
11/06/2021 V/v tổ chức truyền thông chính sách BHXH, BHYT
08/06/2021 V/v triển khai ứng dụng VssID - BHXH số
30/10/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP
55/TB-SLĐTBXH 16/07/2019 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở lao động - TBXH tỉnh Hà Giang năm 2019
58/2019/NĐ-CP 12/07/2019 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Số: 990/LĐTBXH-LĐVLBHXH 06/08/2018 Hướng dẫn hợp tác phái cử TTS ngành hộ lý sang thực tập kỹ năng tại Nhật Bản
Số: 680/BHXH-QLT 15/06/2017 Công văn về việc thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức lương cơ sở mới
Số: 121/UBND-LĐTBXH 01/03/2017 Công văn về việc tổ chức rà soát hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2017
Document Accordion

Văn bản mới

Thống kê truy cập