Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Chi cục Thuế

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CHI CỤC THUẾ

01/08/2016 08:17

Họ và tên: Bùi Xuân Tấn

Chức vụ: Chi cục trưởng

Số điện thoại: 0912020242

Hòm thư: bxtan.hgi@gdt.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Quý Khang

Chức vụ: Phó chi cục trưởng

Số điện thoại: 0912700497

Hòm thư: nqkhang.hgi@gdt.gov.vn