Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

25/07/2016 16:22

Họ và tên: Phan Văn Bẩy

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại:

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lý

Chức vụ: Phó giám đốc

Số điện thoại:

Hòm thư: