Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Kho bạc nhà nước

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN

25/07/2016 14:55

Họ và tên: Nguyễn Chí Hà

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0912833747

Hòm thư:

 

Họ và tên: Hoàng Ngọc Kim

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0978266191

Hòm thư: