Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Trung tâm Y tế

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Y TẾ

21/07/2016 09:10

Họ và tên: Lê Kim Hoa

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0917708446

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Lê Minh Hiếu

Chức vụ: Phó giám đốc

Số điện thoại: 0915505141

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Giang Lộc Vinh

Chức vụ: Phó giám đốc

Số điện thoại: 0984291696

Hòm thư: