Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Chi cục thống kê

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CHI CỤC THỐNG KÊ

21/07/2016 09:02

Họ và tên: Hà Văn Quỳnh

Chức vụ: Chi cục Trưởng

Số điện thoại: 0942989411

Hòm thư: cctkym.ctk@hagiang.gov.vn