Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

UBND xã Thắng Mố

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ THẮNG MỐ

21/07/2016 09:00

Họ và tên: Vàng Mí Dình

Chức vụ: BT Đảng ủy - CT. HĐND xã

Số điện thoại: 01672391499

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Hoàng Văn Tài

Chức vụ: CT UBND

Số điện thoại: 01278433390

Hòm thư: