Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

UBND xã Ngọc Long

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ NGỌC LONG

25/07/2016 14:47

Họ và tên: Nguyễn Văn Thương

Chức vụ: P. Bí thư  T.Trực Đảng Ủy xã

Số điện thoại: 0965880989

Hòm thư: nguyenvanthuong@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Hà Văn Chính

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0966317989

Hòm thư: havanchinh@hagiang.gov.vn