Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Hội Nông Dân

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI NÔNG DÂN

21/07/2016 08:57

Họ và tên: Thào Mí Chá

Chức vụ: Chủ tịch

Số điện thoại: 0947.245.777

Hòm thư: tmcha.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Hoàng Đức Nghĩa

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Số điện thoại: 0973.829.768

Hòm thư: hdnghia.ym@hagiang.gov.vn