Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

UBND xã Hữu Vinh

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ HỮU VINH

25/07/2016 14:49

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

Số điện thoại: 01632322225

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Chảo Văn Vinh

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 0979604316

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Vương Văn Thạch

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0982141127

Hòm thư: