Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Thường trực HĐND

Danh sách các đồng chí trong thường trực HĐND huyện

04/08/2016 09:17

Họ và tên: Nguyễn Văn Khu

Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại: 0986.037.668

Hòm thư: nvkhu.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Lê Quang Đoàn

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại: 0982.857.298

Hòm thư: lqdoan.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Sính Phái Chơ

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Số điện thoại: 0948.270.135

Hòm thư: