Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Ban pháp chế

Danh sách các đồng chí trong ban pháp chế HĐND huyện

04/08/2016 09:19

Họ và tên: Nguyễn Xuân Triệu

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Số điện thoại: 0912.335.142

Hòm thư: nxtrieu.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Hoàng Văn Lèng

Chức vụ: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Số điện thoại: 01687.545.351

Hòm thư: