Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Ban kinh tế - Xã hội

Danh sách các đồng chí trong ban kinh tế - xã hội HĐND huyện

04/08/2016 09:19

Họ và tên: Hà Thị Kim Phượng

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Số điện thoại: 0912.277.922

Hòm thư: hkphuong.huym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Điệp

Chức vụ: Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Số điện thoại: 0976.064.487

Hòm thư: