Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Lễ hội truyền thống

DANH SÁCH

(15/08/2019 14:28)

Các Lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Yên Minh phục vụ phát triển du lịch (Kèm theo Quyết định số 2800 /QĐ-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh)

Yên Minh tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III, năm 2018

(17/11/2018 07:51)

Nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông, ngày 16/11, tại xã Lao Và Chải, đã tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III - năm 2018. Tham dự Ngày hội có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

SƠ LƯỢC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC MÔNG

(06/11/2018 08:18)

Qua bản sưu tầm sơ lược giới thiệu văn hóa truyền thống dân tộc Mông, mong các nhà nghiên cứu chắt lọc các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đưa vào kế hoạch bảo tồn và sinh hoạt ở cộng đồng dân tộc Mông ở các thôn bản. Góp phần xây dựng văn hóa lành mạnh ở cơ sở đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... phát huy vai trò chủ động của nhân dân trong việc bảo tồn và khai thác các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mình ngày một phong phú đa dạng hơn.

SƠ LƯỢC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TÀY

(06/11/2018 08:09)

Qua bản sưu tầm giới thiệu sơ lược văn hóa truyền thống dân tộc Tày, mong các nhà nghiên cứu chắt lọc các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đưa vào kế hoạch bảo tồn và sinh hoạt ở cộng đồng dân tộc Tày tại các thôn bản, góp phần xây dựng văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu… phát huy vai trò chủ động của nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mình trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình, không để giá trị văn hóa dân tộc bị biến dạng, bị mai một

SƠ LƯỢC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC HUYỆN YÊN MINH

(06/11/2018 07:57)

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Qua sưu tầm khảo sát các dân tộc trên địa bàn huyện để bảo tồn giá trị và phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Yên Minh. Tổ sưu tầm biên soạn giới thiệu sơ lược về văn hóa truyền thống dân tộc Dao huyện Yên Minh. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những sơ xuất, thiếu sót. Chúng tôi mong được sự đóng góp ý kiến chân thành của các đồng chí bạn đọc để cuốn tài liệu được hoàn thiện hơn.

<< >>