Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ đạo của UBND huyện về việc tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện biện pháp phòng chống đợt rét đậm, rét hại

(26/01/2016 15:10)

Ngày 26/1/2016, UBND huyện đã ban hành Công văn số 64/UBND –VP về việc tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện biện pháp phòng chống đợt rét đậm, rét hại.

<< >>