Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Bệnh viện Đa khoa huyện

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA

21/07/2016 09:04

Họ và tên: Phạm Anh Văn

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0915.227.456

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngoan

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0987.783.864

Hòm thư: 


Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thức

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0984.720.945

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Lương Đình Chăm

Chức vụ: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0915.604.686

Hòm thư: