Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Trạm khuyến nông huyện

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRẠM KHUYẾN NÔNG

25/07/2016 16:02

Họ và tên: Trần Văn Đức

Chức vụ: Trưởng trạm khuyến nông

Số điện thoại: 0977349990

Hòm thư: tvduc.ym@hagiang.gov.vn


Họ và tên: Hoàng Văn Phóng

Chức vụ: P. Trưởng trạm khuyến nông

Số điện thoại: 01216390015

Hòm thư: hvphong.ym@hagiang.gov.vn