Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Phòng Dân tộc

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG DÂN TỘC

25/07/2016 16:07

Họ và tên: Sầm Xuân Giang

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 01272486789

Hòm thư:

 

Họ và tên: Mua Thị Vân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0982 102 172

Hòm thư: mtvan.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Lê Trọng Lương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0969 607 555

Hòm thư

I. Vị trí, chúc năng

1.   Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc úy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu giúp úy ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

2.   Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của úy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiếm tra vê chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.   Chủ trì xây dựng và trình úy ban nhân dân huyện:

a.   Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch, đề án dài hạn, 05 năm và hàng năm. Tô chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

b.   Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của ủy ban nhân dân tỉnh và úy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc.

2.   Tô chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án... sau khi được cấp có thấm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; chủ trì, phôi hợp vận động đồng bào dân tộc thiếu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3.   Theo dõi, tống họp và đánh giá việc thực hiên các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đê xoá đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiếu số.

4.   Tố chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các vấn đề tâm tư, nguyện vọng của đông bào dân tộc thiêu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu tố chức Đại hội đại biếu các dân tộc thiếu số của huyện theo hướng dẫn của úy ban nhân dân cấp tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thấm quyền khen thưởng các tập thế và cá nhân tiêu biếu có thành tích xuất sắc trong phát

triến kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5.     Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

6.     Kiếm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Úy ban nhân dân cấp huyện.

7.     Phối họp với các cơ quan chuyên môn tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiếu số vào học các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dân tộc Nội trú... theo quy định của pháp luật.

8.     Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tinh hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và nhiệm vụ được giao theo quy định của Úy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh.

9.     Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách và chế độ đãi ngộ. Đe xuất khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Dân tộc theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tố chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của úy ban nhân dân huyện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân huyện giao.