Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

25/07/2016 16:17

Họ và tên: Trần Văn Dần

Chức vụ: Quyền Trưởng Phòng

Số điện thoại: 0912606221

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Lê Mạnh Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Số điện thoại: 0914861600

Hòm thư: 

 

Họ và tên: Nguyễn Hương Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Số điện thoại: 0129521888

Hòm thư: