Thứ hai, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Phòng TC - KH

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

25/07/2016 16:26

Họ và tên: Phan Hữu Hà

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0916710669

Hòm thư: phha.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Cấn Xuân Hiển

Chức vụ: Phó Phòng

Số điện thoại:

Hòm thư: cxhien.ym@hagiang.gov.vn