Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Thường trực UBND huyện

Danh sách các đồng chi trong Thường trực UBND huyện

04/08/2016 09:21

Họ và tên: Phan Thị Minh

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0915.759.306

Hòm thư: ptminh.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Phạm Xuân Diệu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0915.321.196

Hòm thư: pxdieu.ymhagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Hoàng Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0888.898.868

Hòm thư: Hatuan.ym@hagiang.gov.vn