Thứ hai, Ngày 24 Tháng 2 Năm 2020

Phòng VH&TT

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG VH&TT

19/07/2016 09:39

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp

Chức vụ: Trưởng phòng

Số ĐT: 0888696389

Địa chỉ mail: Vhtt.ym@hagiang.gov.vn


Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Số ĐT: 01672444919

Địa chỉ mail: Vhtt.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Hoàng Thị Núi

Chức vụ: Cán sự

Số ĐT: 01668039150

Địa chỉ mail: Vhtt.ym@hagiang.gov.vn


Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà

Chức vụ: Chuyên viên

Số ĐT: 0979936568

Địa chỉ mail: Vhtt.ym@hagiang.gov.vn

 

Họ và tên: Lê Thị Hiên

Chức vụ: Kế toán

Số ĐT: 0966736918

Địa chỉ mail: Vhtt.ym@hagiang.gov.vn

       1. Vị trí, chức năng

1.1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn;

 

1.2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân. Có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn 05 (năm) và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

 

2.2. Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

 

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng chống bạo lực gia đình; thông tin và truyền thông.

 

2.4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ dân phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

 

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi cộng đồng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.

 

2.6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin - truyền thông theo quy định của pháp luật.

2.7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin - truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

 

2.8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin - truyền thông theo quy định của pháp luật.

 

2.9. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 

2.10. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh, truyền hình.

 

2.11. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

 

2.12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng cộng nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

 

2.13. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

2.14. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

2.15. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

 

2.16. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 

2.17. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin - truyền thông theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin - Truyền thông.

 

2.18. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

 

2.19. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

 

2.20.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

2.21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

TIN MỚI CẬP NHẬT