Thứ hai, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2020

Phòng Y tế

Gửi Email In trang Lưu
DANH SÁCH Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Yên Minh

09/11/2018 09:49

I. Chức danh (cấp trưởng, phó các đơn vị)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hòm thư điện tử

Ghi chú

 

1

Lê Kim Hoa

Giám đốc

0917708446

lehoaym1970@gmail.com

 

 

2

Lê Minh Hiếu

P. Giám đốc

0915505141

hieuttytymhg@gmail.com

 

 

3

Giang Lộc Vinh

P. Giám đốc

0984291696

gianglocvinh@gmail.com

 

 

 

       II. Nội dung

       1. Chức năng của đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Yên Minh có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn huyện.

      2. Nhiệm vụ của đơn vị: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TIN MỚI CẬP NHẬT