Chủ nhật, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Kinh tế

Gửi Email In trang Lưu
Huyện Yên Minh tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai

11/07/2018 16:14

Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Yên Minh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp; cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Thị trấn Yên Minh là một trong những địa phương đã và đang quyết liệt trong việc tăng cường quản lý nhà nước về đất đai.

   Thực hiện Luật đất đai năm 2013, UBND huyện Yên Minh đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cấp, ngành, tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai. Qua đó, đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước đi vào nền nếp và chặt chẽ hơn; việc sử dụng đất ngày càng hợp lý, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên công tác quản lý về đất đai ở một số xã trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật về đất đai nhưng chậm được khắc phục; tình trạng lấn, chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp; tranh chấp về đất đai…vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này, là do cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chỉ đạo chưa cụ thể, sát sao; nhận thức về pháp luật đất đai của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân còn hạn chế; việc thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai chưa được thường xuyên…

    Để chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai trong thời gian tới, huyện Yên Minh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền và chấp hành Luật đất đai, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác lập, công bố, công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; đồng thời quản lý chặt chẽ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp chuyển quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, xử phạt vi phạm hành chính về đất đai. Tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo hướng hiện đại, đảm bảo khai thác thông tin có hiệu quả và an toàn, đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Tài Biên

Tin khác

Yên Minh thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước (11/07/2018 16:12)

Trồng rau bắp cải trái vụ - Hướng đi mới của nông dân Súng Cháng (06/07/2018 06:22)

Yên Minh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (02/07/2018 14:57)

Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Xuân và các chương trình NLN trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018 (20/06/2018 06:49)

Cây mận giúp người dân Ngọc Long giảm bớt đói nghèo (17/06/2018 15:06)

Xã Đông Minh: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 (28/05/2018 15:01)

Đại hội Hội doanh nghiệp huyện Yên Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 (19/05/2018 20:07)

Yên Minh tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện (18/05/2018 13:46)

Hội nghị tập huấn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã đối với hoạt động tín dụng CSXH và hoạt động nhận ủy thác của Hội đoàn thể cấp huyện (18/05/2018 08:29)

Yên Minh: Họp triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phóng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện (07/05/2018 14:31)

xem tiếp