Xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh

28/05/2024 09:16 56 lượt xem

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, Đảng bộ xã Na Khê đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Na Khê Khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết là đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tập trung các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đề án và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Tẩn A Khái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Quân sự xã cho biết, Ban chỉ huy quân sự xã đã tập trung tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảngủy ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương các năm 2023 - 2024.

Đại hội chi bộ Quân Sự xã Na Khê lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, đến nay, Đảng bộ xã có 15 chi bộ,  với trên 244 đảng viên; tăng 01 chi bộ Công an xã so với năm 2020; số lượng đảng viên tăng 37 đảng viên so với năm 2020; tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp 37 đảng viên. Rà soát, kiện toàn chi ủy chi bộ đối với các chi bộ đủ điều kiện, đến nay, có 14/15 chi bộ có chi ủy; giảm từ 04 trưởng thôn năm 2021 xuống còn 02 trưởng thôn chưa phải là đảng viên.

Chất lượng đội ngũ bí thư, trưởng thôn ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Về chuyên môn đối với Bí thư chi bộ Đại học 07 đồng chí; Cao đảng 0 đồng chí; trung cấp 0 đồng chí; lớp 12/12 là 02 đồng chí; lớp 9/12 là 06 đồng chí. Về lý luận chính trị Cao cấp 01 đồng chí, trung cấp 06 đồng chí, sơ cấp có 08 đồng chí. Đối với 10 đồng chí trưởng thôn học lớp 12/12 là 01 đồng chí và chưa qua đào tạo là 09 đồng chí; về trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên có 10 đồng chí; về bồi dưỡng, tập huấn có 10 đồng chí bí thư chi bộ và 10 đồng chí trưởng thôn được tham gia.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng được quan tâm, Đảng ủyxãđã chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, có 100%chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 15-20%chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, toàn xãcó 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 chi bộhoàn thành tốt nhiệm vụ,không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; có 45 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 199 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội chi bộ thôn Na Pô lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Na Pô là thôn biên giới của xã, Chi bộ có 15 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng chí Phàn Tờ Quân, Bí thư Chi bộ thôn Na Pô, cho biết: Chi bộ coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; kịp thời quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến đảng viên; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2023 đến nay, Chi bộ đã kết nạp 04 đảng viên mới; cử 02 đồng chí tham gia bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư, Trưởng thôn và các hội đoàn thể thôn;Trưởng thônlà đảng viên trong Chi bộ; cử 04 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đảng viên ở cơ sở.

Đại hội chi bộ thôn Na Pô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy xã Na Khê tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác quán triệt và triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh”; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp..., góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Tẩn A Khái - Ban CHQS xã Na Khê

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập