Xây dựng Đảng

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Yên Minh học tập, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, văn bản của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy

21/05/2024 15:41 64 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch của Thường vụ Huyện ủy Yên Minh. Ngày 10.5, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Yên Minh tổ chức hội nghị triển khai việc học tập, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, văn bản của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Hà Giang đến tất cả cán bộ đảng viên trong chi bộ nhằm mục đích nắm bắt được những nội dung cốt lõi Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Kết luận, Chỉ thị, Chương trình của Ban Chấp hành trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Hà Giang.

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Yên Minh học tập, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, văn bản của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy

Nội dung bài viết và các văn bản gồm: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/03/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 06/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Chương trình số 52-CTr/TU, ngày 15/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 15/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 20/02/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chương trình số 56-CTr/TU, ngày 08/3/2024 Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

 Hội nghị học tập, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, văn bản của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy được chi bộ tổ chức một cách nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng của công tác Đảng tại chi bộ, việc học tập sẽ được chi bộ duy trì thường xuyên để cán bộ đảng viên nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chi bộ đoàn kết trong sạch, vững mạnh xứng đáng là chỗ dựa về công lý của Nhân dân.
 

Hoàng Đạng - TAND huyện

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập